Keresés:
Események
«2018. december»
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Adatkezelési tájékoztató

A Budapest Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Adtakezelő) számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség a felhasználók és a látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön az Adatkezelő internetes oldalán, a http://www.uni-bge.hu, http://alumni.uni-bge.hu és a http://felnottkepzes.uni-bge.hu (a továbbiakban együttesen: honlap) található jelentkezési lap(ok) kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön adatait a szükség szerinti mértékben kezelje. Az Egyetem adatkezelési tájékoztatójának célja, hogy a honlap működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a továbbiakban Érintettek) adatait kezelje. 


1. ADATKEZELŐ 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) tartalmazza  az Adatkezelő (1055 Budapest, Markó u. 29-31.; képviseli: Dr. Heidrich Balázs rektor; adószám: 15329822-2-41,  Intézményi azonosító: FI 82314, e-mail cím: info@uni-bge.hu) által üzemeltetett honlapon történő online jelentkezéskor adatait megadó felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait, a honlap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokra vonatkozó szabályokat, az adatok kezelése körében követett elveket és gyakorlatokat, az adattovábbítást, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módját és lehetőségeit. 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Tájékoztató alapján az Info tv. és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is.  

A Felhasználó a honlapon történő  jelentkezése során megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv., az Fktv. és az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezmények, uniós jogi aktusok és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, valamint a Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően. 
A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. 

3. FOGALMAK 

A Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Info tv. értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. 

  1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 
  2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
  3. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 
  4. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 
  5. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 
  6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
  7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját; 
  8. adatszolgáltatás: a különböző felügyeleti és fenntartó szervek felé küldött adatok összessége, mely lehet kötelező, rendszeres vagy ad hoc módon felmerülő, egyedi igényt kielégítő; 
  9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 


4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A honlap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során az adat felvétele és kezelése az Fktv. 21. § (1) bekezdés alapján a jogszabály által előírtaknak megfelelően, illetve az érintett önkéntes hozzájárulásán (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pont) alapul. A Felhasználó a hozzájárulást a honlapon történő jelentkezés alkalmával adja meg. 
A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti. 
A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. 
A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

5.  ADATKEZELÉSI CÉLOK 

A Felhasználó személyes adatainak kezelése az Adatkezelő által a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások fenntartása és védelme, illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében, az Adatkezelő és a Felhasználó védelmére, az Adatkezelőnek a szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének, ideértve különösen a honlapra feltöltött tartalmak megjelenítésének, a honlapon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítésének, lebonyolításának, továbbá az 
Adatkezelő tevékenységének támogatására történő felhasználása érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra. 

6. KEZELT ADATOK KÖRE 

A Felhasználó személyes adatainak védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. 
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Tájékozatóval összhangban bekerüljenek.  

6.1. Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok. Az Adatkezelő a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében: 

(1)    Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév 
(2)    Felhasználó jelentkezés során megadott e-mail címe. 
(3)    Felhasználó lakcíme, postacíme. 
(4)    Felhasználó közvetlen telefon  
(5)    Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ (például értesítési cím, foglalkozás, beosztás, érdeklődés) és egyéb adat. 

6.2. Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok: 

(1)    Felhasználó számítógépének IP-címe, 
(2)    a honlapon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve 
(3)    a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa. 
Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá. 

7.    ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az adatkezelés időtartama a szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse a Felhasználóval szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét. 

8.    ADATBIZTONSÁG 

Az Adatkezelő az Fktv. 21. § (1) bekezdése és az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a Felhasználó valamennyi adatának biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Fktv. és az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó jelen Tájékoztató szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. 


9.    FELHASZNÁLÓ JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A Felhasználó tájékoztatásra, törlésre, zárolásra irányuló kérelmét e-mailben a jelen Tájékoztatóban megjelölt e-mail címre juttatja el. 

9.1. Tájékoztatás 

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Info tv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, ha a Felhasználó adatait a jelen Tájékoztató 5. pontjának utolsó bekezdése szerint kezeli és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

9.2. Törlés 

Az Adatkezelő a személyes adatot a Felhasználó kifejezett kérésére tekintettel törli. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában vagy jogszabályi, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy a Felhasználóval kötött és még hatályos megállapodás teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza, a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti az adat teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést kizáró célra használható fel. A törlést az Adatkezelő költségmentesen végzi. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított harminc (30) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti. 

9.3. Zárolás 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Budapest, 2016. 05. 20.


Hírek

Hírek

A Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete és a Budapesti Gazdasági Egyetem november 29-én közös konferenciát rendezett Biztonságos – Minőségi – Mentes vendéglátás címmel a BGE Markó utcai épületében. A...

A konferencia egyetlen intenzív nap alatt azonnal használható praktikus tudást ad, ami megalapozhatja a sikeres utódlás folyamatát. ​ A nap során gyakorlott tanácsadók, kutatók a téma szakértői segítenek eligazodni a...