Keresés:
Események
«2021. január»
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.19.

 

Adatkezelési tájékoztató

Felnőttképzési Főosztály tevékenységi körébe tartozó (felnőtt)képzéseken, kreditpontos továbbképzéseken, egyéb képzéseken, konferenciákon résztvevők számára

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem vagy Adatkezelő) gyűjt és kezel.

Név: Budapesti Gazdasági Egyetem

Intézményi azonosító: FI 82314

Székhely: 1055 Budapest Markó utca 29-31.

Telefon: +36 (1) 469 6600

Honlap: https://felnottkepzes.uni-bge.hu/

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@uni-bge.hu

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • ·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
 • ·         Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

3. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („célhoz kötöttség”).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”).

Az Egyetemnek biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”).

A személyes adatok kezelését az Egyetemnek oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („rendelkezésre állás, integritás és bizalmas jelleg”).

4. Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat:

a)       a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;

b)      az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az érintett hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tájékoztatás: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • ·         az adatkezelés céljai;
 • ·         az érintett személyes adatok kategóriái;
 • ·         azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • ·         adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 • ·         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • ·         az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • ·         az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ·         a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • ·         a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést - a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

5. Adatkezelési tevékenységek leírása

5.1. Felnőttképzés

5.1.1. Jelentkezés

5.1.1.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

jelentkező neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakhelye és tartózkodási címe, telefonszáma, képzési jogviszonnyal összefüggő adatok (iskolai, szakmai végzettség, nyelvi ismeret, tanulmányainak értékelésével és minősítésével összefüggő adatok, megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia, vizsga helye, időpontja és eredményével összefüggő adatok), társadalombiztosítási azonosító jele;

munkajogi státusz, szakképzések száma

Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának felnőttképzéseire jelentkezések fogadása felnőttképzési csoportok indításáról döntés céljából.

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

telefonszám, e-mail cím

Kapcsolattartás a Budapesti Gazdasági Egyetem felnőttképzéseire jelentkezőkkel

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

Az Adatkezelő a felnőttképzésre jelentkezés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály felnőttképzésére jelentkezés rögzítése, a bemeneti feltételeknek megfelelés vizsgálata, a – jelentkezésben megjelölt – felnőttképzéssel kapcsolatos információk megküldése, kapcsolattartás, valamint – a jelentkezésben megjelölt felnőttképzés elindulásakor – szerződés előkészítése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Amennyiben Ön a felnőttképzésre jelentkezési szándékát nem kívánja fenntartani, akkor jogosult a jelentkezését és adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulását írásban (elektronikus levélben vagy postai úton) bármikor visszavonni. Amennyiben Ön a jelentkezését visszavonja, akkor Adatkezelő törli az Ön adatait a felnőttképzésre jelentkezők adatbázisából.

Azon felnőttképzésre jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön jelentkezése és a jelentkezése visszavonása között végzett az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.1.1.2. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az adatokat a felnőttképzés elindításáig vagy a jelentkezés visszavonásáig kezeli.

5.1.1.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, valamint az Informatikai Főosztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

 

5.1.2. Beiratkozás/Szerződéskötés

5.1.2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

jelentkező neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakhelye és tartózkodási címe, telefonszáma, képzési jogviszonnyal összefüggő adatok (iskolai, szakmai végzettség, nyelvi ismeret, tanulmányainak értékelésével és minősítésével összefüggő adatok, megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia, vizsga helye, időpontja és eredményével összefüggő adatok), társadalombiztosítási azonosító jele;

munkajogi státusz, szakképzések száma

felnőttképzési jogviszony létesítése;

képzési tevékenység lebonyolítása;

modulzáró vizsgára jelentkezés esetén vizsgaszervezés lebonyolítása;

jogszabályban előírt statisztikai célú adatszolgáltatás (OSAP) elvégzése

jogi kötelezettség teljesítése:

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről; felnőttképzési szerződés

telefonszám, e-mail cím

Kapcsolattartás a Budapesti Gazdasági Egyetem felnőttképzésein résztvevőkkel

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

Az Adatkezelő a felnőttképzésre jelentkezés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály felnőttképzéseihez kapcsolódó beiratkozás dokumentálása, felnőttképzési szerződés megkötése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény), az Ön által aláírt felnőttképzési szerződés és az Ön hozzájárulása.

Amennyiben Ön nem kívánja a felnőttképzési jogviszonyt fenntartani az Adatkezelővel, akkor jogosult a felnőttképzési szerződést az abban foglalt módon felmondani. Amennyiben Ön az Adatkezelővel kötött felnőttképzési szerződést felmondja, akkor Adatkezelő a jövőben nem tartja Önt nyilván a felnőttképzésben résztvevők körében.

Azon szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön a felnőttképzésbe beiratkozása, illetve felnőttképzési szerződés megkötése és a felnőttképzési jogviszony megszüntetése között hajtott végre jogi kötelezettség teljesítése, a felnőttképzési szerződés, illetve az Ön hozzájárulása alapján, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.1.2.2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a beiratkozással/szerződéskötéssel kapcsolatos személyes adatokat a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján 5 évig köteles megőrizni.

5.1.2.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, valamint az Informatikai Főosztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

 

 

5.1.3. Számlázás

5.1.3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

képzésben résztvevő személyi azonosító adatai, bankszámlaszám, számlázási cím, valamint a költségviselő megnevezése, amennyiben magánszemély

 

képzési, illetve vizsgadíj befizetéséhez szükséges dokumentum előállítása, képzési díjról számla kiállítása,

felnőttképzési szerződés;

jogi kötelezettség teljesítése:

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről,

2000. évi C. törvény a számvitelről

 

Az Adatkezelő a felnőttképzésre jelentkezés és a szerződéskötés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály felnőttképzéseihez kapcsolódó számlázás céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön által aláírt felnőttképzési szerződés és a számvitelről szóló 2000. évi C törvény.

Amennyiben Ön nem kívánja a felnőttképzési jogviszonyt fenntartani Adatkezelővel, akkor jogosult a felnőttképzési szerződést az abban foglalt módon felmondani. Amennyiben Ön az Adatkezelővel létesített felnőttképzési szerződést felmondja, akkor Adatkezelő a jövőben nem tartja Önt nyilván a felnőttképzésben résztvevők között, illetve nem állít ki számlát a képzés díjáról.

Azon számlák esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön felnőttképzésbe beiratkozását követően a felnőttképzési szerződés megkötése és a felnőttképzési jogviszony megszüntetése között állított ki az Ön részére, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.1.3.2. Az Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a számlázással kapcsolatos személyes adatokat a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig köteles megőrizni.

5.1.3.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, az Informatikai Főosztály, valamint a Pénzügyi Főosztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

5.1.4. Képzési tevékenység

5.1.4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

képzésben résztvevő neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakhelye és tartózkodási címe, telefonszáma, képzési jogviszonnyal összefüggő adatok (iskolai, szakmai végzettség, nyelvi ismeret, tanulmányainak értékelésével és minősítésével összefüggő adatok, megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia, vizsga helye, időpontja és eredményével összefüggő adatok), társadalombiztosítási azonosító jele

munkajogi státusz, szakképzések száma

engedélyezett képzési program szerinti képzési szolgáltatások nyújtása

felnőttképzési szerződés;

jogi kötelezettség teljesítése:

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

 

telefonszám, e-mail cím

 

Kapcsolattartás a Budapesti Gazdasági Egyetem felnőttképzésein résztvevőkkel

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

 

Az Adatkezelő a felnőttképzésre jelentkezés és a szerződéskötés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály az engedélyezett képzési program szerinti felnőttképzési szolgáltatások nyújtása, a képzéssel kapcsolatos adminisztráció elvégzése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön által aláírt felnőttképzési szerződés, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint az Ön hozzájárulása.

Amennyiben Ön nem kívánja a felnőttképzéses jogviszonyt fenntartani és a felnőttképzési szolgáltatást igénybe venni Adatkezelőtől, akkor jogosult a felnőttképzési szerződést az abban foglalt módon felmondani. Amennyiben Ön az Adatkezelővel létesített felnőttképzési szerződést felmondja, akkor Adatkezelő a jövőben nem tartja Önt nyilván a felnőttképzésben résztvevők között, illetve az adatait a felnőttképzési dokumentációban a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény előírásaiban meghatározott időtartamban kezeli.

Azon felnőttképzéssel kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön felnőttképzésbe beiratkozását követően a felnőttképzési szerződés megkötése és a felnőttképzési jogviszony megszüntetése között végzett, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.1.4.2. Az Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a képzési szolgáltatással kapcsolatos személyes adatokat a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről alapján 5 évig köteles megőrizni.

5.1.4.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály, valamint az Informatikai Főosztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

 

5.1.5. Komplex szakmai vizsgáztatás

5.1.5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

név, születési név, születési hely, idő, lakcím, tanulói azonosítószám (ha rendelkezik vele), anyja születési neve, állampolgárság, vizsgára bocsátás feltételét igazoló dokumentum(ok) hiteles másolata

komplex szakmai vizsgáztatás lebonyolítása

jogi kötelezettség teljesítése:

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről,

315/2013. (VIII.28.) kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól;

hozzájárulási nyilatkozat

 

Az Adatkezelő a komplex szakmai vizsgára jelentkezés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály komplex szakmai vizsga szervezése, a vizsgával és a vizsgaeredménnyel kapcsolatos adminisztráció elvégzése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól  szóló 315/2013. (VIII.28.) kormányrendelet.

Amennyiben Ön nem kívánja a komplex vizsgáztatási szolgáltatást igénybe venni Adatkezelőtől, akkor jogosult az ezzel kapcsolatos jelentkezését a hatályos kormányrendelet rendelkezéseinek figyelembevételével bármikor visszavonni. Amennyiben Ön az Adatkezelőnél kezdeményezett komplex szakmai vizsgáztatási szolgáltatást nem veszi igénybe, akkor az Adatkezelő a jövőben nem tartja Önt nyilván a komplex szakmai vizsgázók között, illetve az adatait a vizsgaszervezés dokumentációban a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) kormányrendelet előírásaiban meghatározott időtartamban és tartalommal kezeli.

Azon, a vizsgáztatással kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön vizsgára jelentkezését követően és a komplex szakmai vizsgára történő jelentkezés visszavonása  között végzett, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.1.5.2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a (sikeres) komplex szakmai vizsga után keletkezett törzslapot és eredeti bizonyítványt köteles megőrizni, a vizsgajegyzőkönyv, osztályozó ív, bizonyítványmásolatok, -másodlatok, átvételről szóló elismervényt 5 évig köteles megőrizni. (315/2013. (VIII.28.) kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól; 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről)

5.1.5.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály, valamint az Informatikai Főosztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

Az Egyetem adattovábbítási kötelezettségének a hivatkozott jogszabályok alapján tesz eleget a Kormányhivatal felé.

 

5.1.6. A képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumok 5 éven túli megőrzése

         5.1.6.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

név, anyja neve, születési hely és idő

 

bizonyítványmásolat kiállítása

 

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

Az Adakezelő a képzés sikeres elvégzéséről kiállított dokumentumok másolatát a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály a képzés megkezdésétől számított 5 éven túl is megőrzi, kizárólag saját kérelemre kiadható – igazolás/bizonyítvány/tanúsítvány másolat kiállítása céljából. Az Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

Amennyiben Ön nem szeretné fenntartani hozzájárulását, hogy a képzés sikeres elvégzéséről kiállított dokumentumok másolatát az Adatkezelő a jogszabály által előírt 5 éven túl is megőrizze, akkor jogosult hozzájárulását írásban (elektronikus levélben vagy postai úton) bármikor visszavonni. Amennyiben Ön hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő megsemmisíti a képzés sikeres elvégzését igazoló megőrzött dokumentumokat, ezáltal a jövőben nem fog tudni másolatot kiadni a képzés sikeres teljesítéséről.

      5.1.6.2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a képzés sikeres elvégzéséről kiállított dokumentumokat a kötelezően előírt 5 év lejárta után további 20 évig őrzi meg.

      5.1.6.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály, valamint az Informatikai Főosztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

5.2. Kreditpontos szakmai továbbképzés

5.2.1. Jelentkezés

5.2.1.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

név, születési név, születési dátum, születési hely, állandó lakcím, anyja neve,  NGM/MK+Adós regisztrációs szám

jelentkezések fogadása továbbképzés indításáról döntés céljából

Az érintett kifejezett hozzájárulása

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás a továbbképzésre jelentkezettekkel

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

Az Adatkezelő a kreditpontos szakmai továbbképzésre jelentkezés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály kreditpontos szakmai továbbképzésre jelentkezés rögzítése, a bemeneti feltételeknek megfelelés vizsgálata, a jelentkezésben megjelölt kreditpontos szakmai továbbképzéssel kapcsolatos információk megküldése, kapcsolattartás céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Amennyiben Ön a kreditpontos szakmai továbbképzésre jelentkezési szándékát nem kívánja fenntartani, akkor jogosult a jelentkezését és adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulását írásban (elektronikus levélben vagy postai úton) bármikor visszavonni. Amennyiben Ön a jelentkezését visszavonja, akkor Adatkezelő törli az Ön adatait a kreditpontos szakmai továbbképzésre jelentkezők adatbázisából.

Azon, kreditpontos szakmai továbbképzésre jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön jelentkezése és a jelentkezése visszavonása között végzett az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.2.1.2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a jelentkezéskor keletkező adatokat az adott év december 31-ig őrzi meg (93/2002. (V.5.) Korm.rend. a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről, illetve a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről)

5.2.1.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, valamint az Informatikai Főosztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

 

5.2.2. Számlázás

5.2.2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

továbbképzésben résztvevő személyi azonosító adata, képzés adata, fizetendő díj adat

továbbképzési díjról számla kiállítása

jogi kötelezettség teljesítése:

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

 

Az Adatkezelő a kreditpontos szakmai továbbképzésre jelentkezés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály kreditpontos szakmai továbbképzéseihez kapcsolódó számlázás céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C törvény.

Amennyiben Ön nem kívánja a kreditpontos szakmai továbbképzést igénybe venni az Adatkezelőnél, akkor jogosult jelentkezését és adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulását írásban (elektronikus levélben vagy postai úton) bármikor visszavonni. Amennyiben Ön nem kívánja az Adatkezelő által nyújtandó továbbképzési szolgáltatást igénybe venni, akkor Adatkezelő a jövőben nem tartja Önt nyilván a kreditpontos szakmai továbbképzésen résztvevők között, illetve nem állít ki számlát a továbbképzés díjáról.

Azon számlák esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön kreditpontos szakmai továbbképzésre jelentkezését követően és a kreditpontos szakmai továbbképzésre való jelentkezés visszavonása között állított ki az Ön részére, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.2.2.2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a számlázáskor keletkezett adatokat 8 évig kötelező megőrizni. (2000. évi C. törvény a számvitelről)

5.2.2.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, a Pénzügyi Főosztály, valamint az Informatikai Főosztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

5.2.3. Továbbképzési tevékenység

5.2.3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

név, születési név, születési dátum, születési hely, állandó lakcím, anyja neve, NGM/MK+Adós regisztrációs szám

 

továbbképzési szolgáltatás nyújtása

jogi kötelezettség teljesítése:

2000. évi C törvény a számvitelről,

93/2002. (V.5.) Korm.rend. a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről,

45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás a továbbképzésre jelentkezettekkel

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

Az Adatkezelő a kreditpontos szakmai továbbképzésre jelentkezés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály engedélyezett kreditpontos szakmai továbbképzési program szerinti továbbképzési szolgáltatásai nyújtása, a továbbképzéssel kapcsolatos adminisztráció elvégzése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm.rend., illetveaz adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendeletek), valamint az az Ön hozzájárulása

Amennyiben Ön nem kívánja a kreditpontos szakmai továbbképzést igénybe venni Adatkezelőtől, akkor jogosult jelentkezését és adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulását írásban (elektronikus levélben vagy postai úton) bármikor visszavonni. Amennyiben Ön az Adatkezelőhöz benyújtott jelentkezését visszavonja, akkor Adatkezelő a jövőben nem tartja Önt nyilván a kreditpontos szakmai továbbképzésen résztvevők között, illetve az adatait a továbbképzési dokumentációban a rendeletek előírásaiban meghatározott időtartamban kezeli.

Azon, a kreditpontos szakmai továbbképzéssel kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön továbbképzésre jelentkezését követően és a továbbképzésre jelentkezés visszavonása között végzett, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.2.3.2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a továbbképzési tevékenységkor keletkezett adatokat a Rendeletekben foglaltak alapján a könyvviteli szolgáltatók esetében 8 évig; az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők esetében 6 évig köteles megőrizni.

5.2.3.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, valamint az Informatikai Főosztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő a továbbképzési tevékenység részvétele után bejelentési kötelezettségének tesz eleget a Pénzügyminisztérium elektronikus online felületén keresztül.

 

5.2.4. Igazolás kiállítása

5.2.4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

továbbképzésben résztvevő neve, születési helye és ideje, anyja neve, NGM/MK +Adós regisztrációs szám

 

továbbképzés elvégzésének, jogszabályban előírt kreditpontok begyűjtésének igazolása

jogi kötelezettség teljesítése:

2000. évi C törvény a számvitelről,

93/2002. (V.5.) Korm.rend. a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről,

45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás a továbbképzésen részt vettekkel

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

Az Adatkezelő a kreditpontos szakmai továbbképzésre jelentkezés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály kreditpontos szakmai továbbképzési szolgáltatásai nyújtását követően a továbbképzéssel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, illetve az igazolás kiállítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm.rend., illetve az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendeletek), valamint az Ön hozzájárulása.

Amennyiben Ön nem kívánja a kreditpontos szakmai továbbképzést igénybe venni Adatkezelőtől, akkor jogosult az ezzel kapcsolatos jelentkezését írásban (elektronikus levélben vagy postai úton) bármikor visszavonni. Amennyiben Ön az Adatkezelőhöz benyújtott jelentkezését visszavonja, akkor Adatkezelő a jövőben nem tartja Önt nyilván a kreditpontos szakmai továbbképzésen résztvevők között, illetve az adatait a továbbképzési dokumentációban a rendeletek előírásaiban meghatározott időtartamban kezeli, valamint a továbbképzés elvégzéséről igazolást nem állít ki.

Azon, a kreditpontos szakmai továbbképzéssel kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön továbbképzésre jelentkezését követően és a továbbképzésre jelentkezés visszavonása között végzett, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.2.4.2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a keletkezett adatokat a hivatkozott Rendeletek előírásai alapján a könyvviteli szolgáltatók esetében 8 évig; az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők esetében 6 évig köteles megőrizni.

5.2.4.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, valamint az Informatikai Főosztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

5.3. Egyéb képzések

5.3.1. Jelentkezés

5.3.1.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

jelentkező neve, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állandó lakcím, iskolai és szakmai végzettsége, munkaerő-piaci státusza

jelentkezések fogadása egyéb képzési csoportok indításáról döntés céljából

 

Az érintett kifejezett hozzájárulása;

jogi kötelezettség teljesítése:

288/2009. (XII. 15.) Korm.rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéséről és adatátvételeiről

e-mail cím, telefonszám

kapcsolattartás a Budapesti Gazdasági Egyetem egyéb képzéseire jelentkezettekkel

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

Az Adatkezelő az egyéb képzésre jelentkezés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály egyéb képzésére jelentkezés rögzítése, a – jelentkezésben megjelölt – egyéb képzéssel kapcsolatos információk megküldése, kapcsolattartás, valamint – a jelentkezésben megjelölt egyéb képzés elindulásakor – szerződés előkészítése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéséről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

Amennyiben Ön az egyéb képzésre jelentkezési szándékát nem kívánja fenntartani, akkor jogosult a jelentkezését és adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulását írásban (elektronikus levélben vagy postai úton) bármikor visszavonni. Amennyiben Ön a jelentkezését visszavonja, akkor Adatkezelő törli az Ön adatait az egyéb képzésre jelentkezők adatbázisából.

Azon, az egyéb képzésre jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön jelentkezése és a jelentkezése visszavonása között végzett az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.3.1.2. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az adatokat az egyéb képzés elindításáig vagy a jelentkezés visszavonásáig kezeli.

5.3.1.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, valamint az Informatikai Főosztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

 

5.3.2. Szerződéskötés

5.3.2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

jelentkező neve, Neptun kódja, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állandó lakcím

jogviszony létesítése, képzési tevékenység lebonyolítása;

Az érintett kifejezett hozzájárulása, képzési szerződés

e-mail cím, telefonszám

kapcsolattartás a Budapesti Gazdasági Egyetem egyéb képzéseire jelentkezettekkel

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

Az Adatkezelő az egyéb képzésre jelentkezés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály egyéb képzéseihez kapcsolódó beiratkozás dokumentálása, a képzési szerződés megkötése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és az Ön által aláírt képzési szerződés.

Amennyiben Ön nem kívánja az egyéb képzési jogviszonyt fenntartani az Adatkezelővel, akkor jogosult a képzési szerződést az abban foglalt módon felmondani. Amennyiben Ön az Adatkezelővel kötött képzési szerződést felmondja, akkor Adatkezelő a jövőben nem tartja Önt nyilván az egyéb képzésben résztvevők körében.

Azon szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön az egyéb képzésre jelentkezése, illetve a képzési szerződés megkötése és a képzési jogviszony megszüntetése között hajtott végre az Ön hozzájárulása, illetve szerződéses jogviszony alapján, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.3.2.2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Beiratkozáskor keletkező adatokat a képzés befejezését követően további 1 évig tárolja.

5.3.2.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, valamint a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály, illetve az Informatikai Főosztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

 

5.3.3. Számlázás

5.3.3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

képzésben résztvevő személyi azonosító adata, képzés adata, fizetendő díj adat

 

képzési díj befizetéséhez dokumentum előállítása

 

képzési szerződés;

2000. évi C. törvény a számvitelről

e-mail cím, telefonszám

kapcsolattartás a Budapesti Gazdasági Egyetem egyéb képzéseire jelentkezettekkel

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

Az Adatkezelő az egyéb képzésre jelentkezés és a szerződéskötés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály egyéb képzéseihez kapcsolódó számlázás céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a képzési szerződés és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Törvény).

Amennyiben Ön nem kívánja a képzési jogviszonyt fenntartani Adatkezelővel, akkor jogosult az képzési szerződést az abban foglalt módon felmondani. Amennyiben Ön az Adatkezelővel létesített képzési szerződést felmondja, akkor Adatkezelő a jövőben nem tartja Önt nyilván az egyéb képzésén résztvevők között, illetve nem állít ki számlát a képzés díjáról.

Azon számlák esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön egyéb képzésbe beiratkozását követően a képzési szerződés megkötése és a képzési jogviszony megszüntetése között állított ki az Ön részére, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.3.3.2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a számlázáskor keletkezett adatokat a hivatkozott Törvény alapján 8 évig kötelező megőrizni.

5.3.3.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, valamint a Pénzügyi Főosztály, illetve az Informatikai Főosztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

5.3.4. Képzési tevékenység

5.3.4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

jelentkező neve, Neptun kódja, születési név, anyja neve, születési hely és idő, iskolai és szakmai végzettsége, munkaerő-piaci státusza

 

képzési szolgáltatások nyújtása

képzési szerződés

 

e-mail cím, telefonszám

kapcsolattartás a Budapesti Gazdasági Egyetem egyéb képzéseire jelentkezettekkel

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

Az Adatkezelő az egyéb képzésre jelentkezés és a szerződéskötés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály egyéb képzési szolgáltatásai nyújtása, a képzéssel kapcsolatos adminisztráció elvégzése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön által aláírt képzési szerződés és az Ön hozzájárulása.

Amennyiben Ön nem kívánja a képzési jogviszonyt fenntartani és a képzési szolgáltatást igénybe venni Adatkezelőtől, akkor jogosult a képzési szerződést az abban foglalt módon felmondani. Amennyiben Ön az Adatkezelővel létesített képzési szerződést felmondja, akkor Adatkezelő a jövőben nem tartja Önt nyilván az egyéb képzésein résztvevők között.

Azon, az egyéb képzéssel kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön egyéb képzésbe beiratkozását követően a képzési szerződés megkötése és a képzési jogviszony megszüntetése között végzett, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.3.4.2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Képzési tevékenységkor keletkező adatokat a képzés befejezését követően további 1 évig tárolja.

5.3.4.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, valamint az Informatikai Osztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

5.4. Konferenciák (rendezvények)

5.4.1. Jelentkezés/regisztrálás

5.4.1.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

jelentkező neve

jelentkezések fogadása konferencia (rendezvény) szervezése céljából

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

cégnév, beosztás

névtábla gyártása

Az érintett kifejezett hozzájárulása

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás a Budapesti Gazdasági Egyetem által szervezett konferenciára (rendezvényre) jelentkezettekkel

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

Az Adatkezelő a konferenciára (rendezvényre) való jelentkezés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály konferenciáira (rendezvényeire) jelentkezés rögzítése, kapcsolattartás, valamint a – jelentkezésben megjelölt – konferenciával (rendezvénnyel) kapcsolatos információk megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Amennyiben Ön a konferencia (rendezvény) jelentkezési szándékát nem kívánja fenntartani, akkor jogosult a jelentkezését és adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulását írásban (elektronikus levélben vagy postai úton) bármikor visszavonni. Amennyiben Ön a jelentkezését visszavonja, akkor Adatkezelő törli az Ön adatait a konferenciákra (rendezvényekre) jelentkezők adatbázisából.

Azon, a konferenciára (rendezvényre) jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön jelentkezése és a jelentkezése visszavonása között végzett az Ön hozzájárulása alapján, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.4.1.2. Az Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a regisztráló személyes adatait a konferenciát (rendezvényt) követő 30 napig kezeli.

5.4.1.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, valamint az Informatikai Osztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

 

5.4.2. Számlázás

5.4.2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

jelentkező neve, születési név, anyja neve

számla kiállítása

jogi kötelezettség teljesítése: 2000. évi C törvény a számvitelről

e-mail cím, telefonszám

kapcsolattartás a Budapesti Gazdasági Egyetem által szervezett konferenciára (rendezvényre) jelentkezettekkel

Az érintett kifejezett hozzájárulása

 

Az Adatkezelő a konferenciára (rendezvényre) jelentkezés során megadott személyes adatokat a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztály konferenciáihoz (rendezvényeihez) kapcsolódó számlázás céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Törvény) és az Ön hozzájárulása.

Amennyiben Ön nem kívánja a konferencián (rendezvényen) részvételi szándékát fenntartani Adatkezelővel, akkor jogosult a konferencia (rendezvény) meghirdetésében foglalt módon a jelentkezését és adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulását írásban (elektronikus levélben vagy postai úton) bármikor visszavonni. Amennyiben Ön a jelentkezését és részvételi szándékát visszavonja, akkor Adatkezelő a jövőben nem tartja Önt nyilván a konferencián (rendezvényen) résztvevők között, illetve nem állít ki számlát a konferencia (rendezvény) díjáról.

Azon számlák esetében, amelyeket az Adatkezelő az Ön konferenciára (rendezvényre) való jelentkezését követően és a konferencián (rendezvényen) való részvételi szándék visszavonása között állított ki az Ön részére, az Adatkezelő jogszerűen járt el.

5.4.2.2. Az Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a számlázáskor keletkezett adatokat a hivatkozott Törvény előírásai alapján 8 évig kötelező megőrizni.

5.4.2.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem Felnőttképzési Főosztályának alkalmazottai, valamint a Pénzügyi Főosztály, illetve az Informatikai Osztály alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az Egyetem külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.

                                                                                                                                                                              

6. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Egyetemtől, hogy az Egyetem tájékoztassa:

 • ·         milyen személyes adatait,
 • ·         milyen jogalapon,
 • ·         milyen adatkezelési cél miatt,
 • ·         milyen forrásból,
 • ·         mennyi ideig kezeli,
 • ·         az Egyetem kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

6.2 A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyetem módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Egyetem a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3 A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Egyetemtől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az Egyetem abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk az Egyetemet a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.4 A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Egyetem zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Egyetem jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Egyetem ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Egyetem tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

6.5 A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Egyetem személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Egyetem hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az Egyetem kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

 

7. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított.

 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Egyetem ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

8.2 Hatósági bejelentés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.

 


Hírek

Hírek

A képzést a program kidolgozói elsősorban azoknak a könyvelőknek ajánlják, akik digitális könyvelési gyakorlattal még nem rendelkeznek vagy korszerűsíteni kívánják munkájukat.